บริการเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา

เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา

ตามระเบียบว่าด้วยให้เงินกู้แก่สมาชิก คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาและวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาแก่สมาชิก รวมถึงคณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ขึ้นตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ และมอบอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาแก่สมาชิกได้ภายในจำกัดวงเงินไม่เกิน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ทั้งนี้ คำขอกู้เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาของสมาชิกรายนั้นๆจะต้องเสนอผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาก่อนและมีสมาชิกค้ำประกัน 1 คน

การส่งคืนเงินกู้เพื่อการศึกษา

(1) การส่งคืนปีแรกให้ส่งคืนเงินต้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
(2) การส่งชำระหนี้เงินกู้นี้กำหนดให้ไม่เกิน 36 งวด

คุณสมบัติของผู้กู้

1. สมาชิกที่มีสิทธิกู้ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยผิดนัดการส่งชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 20 งวด(เดือน) ติดต่อกัน

2. มีวัตถุประสงค์ในการกู้
(1) เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
(2) เพื่อซื้ออุปกรณ์ประกอบการศึกษาได้แก่คอมพิวเตอร,์ ปริ้นเตอร์ และกล้องดิจิตอล
(3) เพื่อเป็นค่าศึกษาดูงานต่างประเทศในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่

แฟ้มแนบเรื่อง
  
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา