บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการเวรประจำวัน หรือผู้จัดการตามที่เห็นสมควร เป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดำเนินการได้ และให้ผู้ได้รับมอบดังกล่าวแถลงรายการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้และส่งคืนต่อคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบทุกเดือน
ทั้งนี้ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆจะต้องไม่เกิน 200,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

(1) ไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน ในกรณีดังนี้
- เงินกู้ไม่เกิน 60,000 บาท- เงินกู้ไม่เกินห้าเท่าของหุ้น
- เงินกู้ไม่เกินห้าเท่าของเงินได้รายเดือนทั้งนี้ สหกรณ์จะพิจารณาจากจำนวนเงินที่น้อยที่สุดในลำดับข้างต้น

(2) ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน ในกรณีดังนี้- เงินกู้เกิน 60,000 บาท แต่ไม่เกิน 1 เท่าของจำนวนทุนเรือนหุ้น
- สมาชิกผู้ถูกอายัดเงินค่าหุ้น
- ไม่อยู่ในเงื่อนไข (1)

(3) สมาชิกผู้กู้จะกู้ได้เกิน 100,000 บาท ในกรณีดังนี้
- มีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 200,000 บาท
- เงินกู้ไม่เกิน 10 เท่าของเงินได้รายเดือน

(4) สมาชิกผู้กู้จะกู้ได้เกิน 150,000 บาท ในกรณีดังนี้
- มีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 250,000 บาท
- เงินกู้ไม่เกิน 15 เท่าของเงินได้รายเดือน

ทั้งนี้ สหกรณ์จะพิจารณาในจำนวนเงินที่น้อยที่สุดในลำดับข้างต้น

การส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเต็มจำนวนพร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือให้ส่งเป็นงวดรายเดือนรวมกัน 25 งวด โดยที่งวดที่ 1 ถึง งวดที่ 5 ให้ส่งต้นเงินไม่ต่ำกว่าหนึ่งในห้าสิบของจำนวนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก ส่วนต้นเงินที่เหลือพร้อมด้วยดอกเบี้ยให้ส่งภายในวันสิ้นเดือนถัดไปจนครบกำหนด

ทั้งนี้ จะไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างไรในกรณีที่สมาชิกนั้นยังมีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินครั้งก่อนเหลืออยู่ โดยที่เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินครั้งใหม่และครั้งก่อนรวมกันแล้วจะมีจำนวนเงินต้นเกินกว่าข้อจำกัดวงเงินที่กล่าวในข้างต้นไม่ได้

แฟ้มแนบเรื่อง
  
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน