บริการเงินกู้พิเศษ

เงินกู้พิเศษ

ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจวินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก รวมถึงคณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ขึ้นตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ และมอบอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกได้ โดยที่คำขอกู้เงินกู้พิเศษของสมาชิกนั้นต้องเสนอผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาก่อน และจำนวนเงินกู้พิเศษที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆนั้นสุดแต่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้พิเศษ ดังนี้

ก. กู้ไม่เกิน 2,500,000 บาท จะต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 500,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) หรือร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่กู้

ข. กู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท จะต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 250,000 บาท โและมีอสังหาริมทรัพย์ที่ปลอดจากภาระจำนองรายอื่นมาจำนองเป็นประกันเต็มจำนวนเงินกู้รายนั้นตามราคาประเมินจากหน่วยงานราชการ

เงื่อนไขการให้กู้เงิน

1. หากสมาชิกผู้กู้ยังส่งคืนเงินกู้ประเภทอื่นไม่เสร็จ เมื่อได้รับอนุมัติเงินกู้สัญญาใหม่สหกรณ์จะหักชำระหนี้ในสัญญาเดิมเสียก่อน
2. เงินกู้ที่ถือเป็นเงินกู้พิเศษและใช้ระยะเวลาส่งคืนตามที่กำหนดไว้สำหรับเงินกู้พิเศษได้นั้นจะต้องมีอสังหาริมทรัพย์เป็นประกัน
3. การให้เงินกู้พิเศษจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการดำเนินการผู้เข้าประชุมพิจารณาคำขอกู้รายนั้น
4. เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้วินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษแล้ว จะต้องจัดทำหนังสือกู้และเอกสารทางกฎหมายอย่างอื่นๆเกี่ยวกับเงินกู้นั้นตามแบบที่กำหนดไว้โดยครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนสมาชิกผู้กู้จึงจะรับเงินกู้จากสหกรณ์ได้
5. หากสมาชิกที่ได้รับเงินกู้ประเภทพิเศษประสงค์จะขอหนังสือรับรองเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี ต้องเป็นการกู้เพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยเท่านั้น

เมื่อถึงกำหนดที่สมาชิกผู้กู้ต้องใช้จ่ายเงินกู้พิเศษตามความมุ่งหมาย ต้องเสนอรายงานการใช้จ่ายเงินกู้ ตามแบบที่กำหนดไว้พร้อมหลักฐานที่มีต่อสหกรณ์ทุกคราวโดยเร็วเท่าที่จะกระทำได้ สหกรณ์อาจมอบให้กรรมการดำเนินการหรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวนการใช้จ่ายเงินกู้ตามรายงานนั้นๆอีกชั้นหนึ่งด้วยข้อ

ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่เสร็จตนจะต้องยินยอมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการดำเนินการหรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ เข้าตรวจการก่อสร้างต่อเติม หรือปรับปรุงทรัพย์สิน หรือการประกอบอาชีพ ที่ใช้เงินทุนนั้นในเวลาอันสมควรได้เสมอ และต้องชี้แจงข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจให้ทราบตามความประสงค์

แฟ้มแนบเรื่อง
  
เงินกู้พิเศษ