ประกาศแจ้งสมาชิก

ภาพข่าวกิจกรรม

ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ทำรายการ
06-02-2562
เรื่อง
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39/2562
รายละเอียด
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมือวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 มีมติเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39/2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด ชุดที่ 39/2562 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตาม file แนบ
ไฟล์แนบ