ประกาศแจ้งสมาชิก

No result.

ภาพข่าวกิจกรรม

ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ทำรายการ
01-06-2560
เรื่อง
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ( 1 มิ.ย.60)
รายละเอียด
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับ สหกรณ์ฯ พ.ศ.2555 หมวดที่ 4 ข้อ 14 และระเบียบสหกรณ์ฯพ.ศ.2558 หมวด 3 ดอกเบี้ยเงินกู้ ข้อ 33 และ ข้อ 34 เรื่องการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 37/2560 ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 ให้ถือใช้ประกาศนี้แทนดังนี้
เงินกู้สามัญ/สามัญเพื่อการศึกษา จากร้อยละ 8.00 ต่อปี เป็นร้อยละ 8.00 บาทต่อปี
เงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน จากร้อยละ 8.00 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.75 บาทต่อปี
เงินกู้พิเศษ จากร้อยละ 7.25 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.00 บาทต่อปี
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิุนายน 2560 เป็นต้นไป
ไฟล์แนบ