ประกาศแจ้งสมาชิก

No result.

ภาพข่าวกิจกรรม

ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ทำรายการ
29-03-2564
เรื่อง
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 41/2564
รายละเอียด
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 มีมติเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่41/2564 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41/2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564
ไฟล์แนบ