ประกาศข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

วันที่ทำรายการ
เรื่อง
สสอค.เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาศวันครบรอบ 10 ปีก่อตั้งสมาคม
รายละเอียด
สสอค.เปิดรับสมัครสมาชิกสามัญและสมทบ อายุระหว่าง 51-55 ปี เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาศ "วันครบรอบ 10 ปี ก่อตั้งสมาคม" โดยยกเว้นเงินบริจาค ผู้มีสิทธิ์สมัครได้แก่ผู้ที่เกิดระหว่าง ปี 2508 - 2512 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2563 นี้ โดยมีหลักฐานการสมัครดังนี้
1.สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
2.สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) กรณีผู้ใช้คำนาม"นางสาว" ต้องแนบแบบ ค.ร.2 จำนวน 2 ชุด
3.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุล(ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด
4.แบบรายงานสุขภาพตนเอง
5.ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ฉบับจริง อายุไม่เกิน 30 วัน
6.สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 2 ชุด
7.ภาพถ่ายผู้สมัครสมาชิก ณ ตอนสมัคร

***สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์ฯ โทร.042-712326 ในวันเวลาทำการ 08.30-16.30 น.
ไฟล์แนบ