วิสัยทัศน์ (7)
วิสัยทัศน์ เป็นสหกรณ์ที่บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล ยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิก และเอื้ออาทรต่อสังคม
แฟ้มแนบเรื่อง
  
วิสัยทัศน์