ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 19/1/2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 สหกรณ์ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39/2562

   

 กลับไปหน้าแรก