พิธีเปิดป้ายสหกรณ์คุณภาพมาตรฐานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ 8 มีนาคม 2564

     เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด  ได้จัดพิธีเปิดป้ายสหกรณ์คุณภาพมาตรฐานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และป้ายศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

        พิธีสงฆ์  โดยหลวงปู่สูนย์  จันทสุวัณโณ  ทำพิธีเจิมป้าย 

        และมี ดร.กมล ศรีล้อม รองประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย                       

        ท่านรองไกรราช  แก้วดี  อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

        ดร.ชูพงษ์  คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมกับ    

        ว่าที่ ร.ท.สมรรถชัย สมพงษ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ เป็นประธานในพิธี

        และสหกรณ์ในจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน  

        เริ่มปี พ.ศ.2562  มีจำนวนสหกรณ์สมาชิกที่ได้รับการประเมินทั้งสิน 478 แห่ง   ได้คัดเลือกสหกรณ์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานความมั่นคงทางการเงิน ของ ชสอ              ที่ได้ระดับ B +  ขึ้นไป จำนวน  97  สหกรณ์ ซึ่งต่อมาได้นำเกณฑ์การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ระดับดีเลิศ และประเมินด้านคุณภาพ  มีสหกรณ์ที่ผ่านการประเมิน และได้รับมอบป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ประจำปี  2563  จำนวน  15  สหกรณ์  ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ    สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด  โดยว่าที่ ร.ท.สมรรถชัย  สมพงษ์    ประธานกรรมการ

         สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)  จดทะเบียน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553  ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกคิดเป็น 80% ของสมาชิกทั้งหมด สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด มีสมาชิก 1,068 คน จัดตั้งเพื่อเป็นสวัสดิการของสมาชิก

  

   

 กลับไปหน้าแรก