อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภทเงินกู้ ดอกเบี้ย/ปี
เงินกู้พิเศษ6.75
เงินกู้สามัญ7.50
เงินกู้ฉุกเฉิน7.50
เงินกู้เพื่อการศึกษา7.50

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทเงินฝาก ร้อยละต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์3.80
เงินฝากประจำ 1 ปี 4.00
เงินฝากประจำ 6 เดือน 3.80

บัญชีธนาคารของสหกรณ์ สำหรับสมาชิกโอนเงินชำระ
ธนาคารกรุงไทย สาขาสกลนคร 412-1-24315-3
ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญเมือง442-0-21898-3
บัญชีธนาคารของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สสอค.ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญเมือง442-0-20970-4
สส.ชสอ.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสกลนคร547-257053-4